Usluge

▪  Izrada stručnih nalaza i mišljenja

▪  Revizija i poslovno savjetovanje

▪  Forenzička istraživanja i analize

▪  Revizije usklađenosti (licenciranosti) software-a (Oracle, IBM, Microsoft).

▪  Revizija sukladnosti  i projekti usklađenja sa sigurnosnim standardima.

▪  Revizije sukladnosti i projekti usklađenja sa regulatornim okvirom.

▪  Procjena vrijednosti materijalne i nematerijane imovine

▪  Analiza natječajne dokumentacije u predmetima javne nabave

▪  Konzultantske usluge u području AI, DWH, BI, BigData, analize i pročišćavanja podataka.

▪  Izvršeno više od 130 vještačenja za sudove, policiju i privatne naručitelje

▪  Edukacije za Državni inspektorat, policiju i BSA

▪  Sudjelovanje u sudskim procesima (raspravama)

▪  Utvrđivanje ispunjenosti ugovornih obveza

▪  Utvrđivanje uzroka kvarova i oštećenja na uređajima

▪  Osiguranje dokaza